I. Definicje:

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego WWW.KOMPLEKSSERWIS.COM;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem WWW.KOMPLEKSSERWIS.COM, oraz za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar - produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204

ze zm.)

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne:

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kompleksserwis.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą internetową.

2.3. Sklep internetowy działający pod adresem www.kompleksserwis.com

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.kompleksserwis.com, prowadzony jest przez Karola Bogudzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Dane adresowe siedziby sklepu:

85-451 BYDGOSZCZ ul. GRUNWALDZKA 229

REGON: 340740080

NIP: 558-175-37-19

NIP UE: PL 5581753719

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza Regulamin zamieszczonego na Stronie głównej serwisu www.kompleksserwis.com

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego:

3.1. Klient ma prawo dokonywania zakupu bez konieczności rejestrowania się.

3.2. Brak rejestracji w Sklepie przy dokonaniu w nim Zamówienia, nie oznacza braku akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.3. Klient, który nie zarejestrował się w Sklepie jest zobowiązany do podania wszelkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.4. Firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI może pozbawić klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności , gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie, lub przy jednorazowym zakupie przez Klienta, dane nie zgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKIza zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji lub dokonać zakupu bez uprzedniej zgody firmy KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania

lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozesłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzyści ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową:

www.kompleksserwis.com  dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne.

"Jak kupować".

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu ostatecznego wyświetlenia danych dotyczących złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku

"Złóż zamówienie", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych, wyświetlone zostanie Podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów lub usług,

c) adresu do dostawy oraz adresu na fakturze,

d) przewidywanego terminu wysyłki,

e) wybranego sposobu dostawy i jego kosztu,

f) wybranej formy płatności,

g) Uwag dopisanych indywidualnie przez Kupującego.

4.5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość E-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia nr: ...", zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.6. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po jego potwierdzeniu, które odbywa się poprzez naciśnięcie linku aktywacyjnego widocznego w E-mailu potwierdzającym dokonanie zakupu.

4.7. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie akceptację treści Regulaminu.

4.8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem naciśnięcia linku potwierdzającego zamówienie.

4.9. Brak potwierdzenia Zamówienia w ciągu 14 dni spowoduje jego całkowite anulowanie.

4.10. Umowa zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.

V. Dostawa:

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub producenta, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.3. Możliwy jest osobisty odbiór Towaru po wcześniejszym umówieniu się z Obsługą Sklepu.

5.4. Koszty dostawy dostępne są w zakładce transport i są podawane w trakcie składania Zamówienia.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie głównej serwisu . 

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany przez niego adres E-mail potwierdzenia realizacji przesyłki oraz dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia

w postaci Paragonu lub Faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności:

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na nr konta mBANK 42 1140 2004 0000 3702 6995 5890.

b) gotówka w siedzibie Sklepu (85-451 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 229)

c) za pobraniem w przypadku przesyłki Kurierskiej i Poczty Polskiej.

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy:

7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez poddania przyczyny, składając w formie pisemnej stosowne oświadczenie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres E-mail: kuba@kompleksserwis.com lub pocztą na adres siedziby Sklepu: ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz.

7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu (Towarów "Na zamówienie"), przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb (zmiana rozmiaru, wymiarów, koloru Towaru, itp.),

b) świadczeń (usług), które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (montaż urządzeń i maszyn).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość , umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI

85-451 BYDGOSZCZ

UL. GRUNWALDZKA 229

chyba, że Obsługa Sklepu wskaże inny adres do zwrotu Towaru.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące towaru:

8.1. Firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres kuba@kompleksserwis.com. Firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

9.1. Firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI o wszystkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI ul. GRUNWALDZKA 229, 85-451 BYDGOSZCZ, mailowo na adres: kuba@kompleksserwis.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer kontaktowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.

9.5. Firma KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe , do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe:

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy KOMPLEKS SERWIS KAROL BOGUDZKI.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.